Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 1
W tym miesiącu: 1
Wszystkich: 786

Roboty drogowe

Zakres wykonanych robót:

WRZESIEŃ 2014

Roboty drogowe:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, humusowanie, zagospodarowanie zielenią, ustawienie obrzeży betownowych, wykonanie ciagów pieszo - rowerowych z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, ustawienie barier ochronnych stalowych, ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca, ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cemoentowo - piaskowej, wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8.

Roboty mostowe:

- osadzenie znaków wysokościowych, stożki przyczółków, schody skarpowe, bariery ochronne stalowe, nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych, balustrady stalowe.

Roboty branżowe:

- wykonanie przykanalików, budowa kolektora fi300,400,500,600, ustawienie studni wpustowych, montaż opraw oświetleniowych, układanie kabli elektroenergetycznych, renowacja kanalizacji sanitarnej.

SIERPIEŃ 2014

Roboty drogowe:

- formwanie i zagęszczanie nasypów, koryto wraz z profilowanie i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamenaego stabilizowanego mechanicznie, ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanegi spoiwem, wykonanie podbudowy z betonu asfaltoweo - warstwa wiążąca, wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, wykonanie połączenia wg konstrukcji KR4 nowej konstrukcji nawierzchni z konstrukcją isteniejącą, ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej, oznakowanie poziome, ustawienie barier ochronnych, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie zatok autobusowych oraz zatok do obsługi separatora, podbudowa zasadnicza z betonu cementowego, podbudowa zasadnicza zatok autobusowych z betonou cementowego, wykonanie nawierzchni z kostkii granitowej, ustawianie krawężników granitowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15,  wykonanie ciagu pieszo - rowerowego asfaltowego.

Roboty mostowe:

- motaz dylatacji, bariery ochronne stalowe, bariery ochronne betonowe, wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, wykonanie zasypki przyczółka, wykonanie płyt przejściowych, umocnienie dna i brzegu rzeki materacami gabionowymi, nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA, nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - modyfikowanego, nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, próbne obciążenie mostu, wykonanie kap chodnikowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, ustawienie krawężników.

Roboty branzowe:

- wykonanie przykanalizków, budowa kolektoa fi300, usatweinie studni wspustowych, ustawienie studni rewizyjnych, wykonanie separatorów lamelowych, montaż szaf oświetleniowych, usatwienie słópów oświetleniowych, montaz opraw Nexus IZT7 kompletnych, wymiana źródeł światła w istenijacych oiprawach oświetleniowych, układaniew kabli elektroenergetycznych, montaż opraw iluminacji obiektów, budowa kanalizacji kablowej.

LIPIEC 2014

Roboty drogowe:

- formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiażąca), wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, ustawienie barier ochronnych stalowych, ustawienie barier ochronnych betonowych pełnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cemontowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie ciagu pieszo - rowerowego z betonu asfaltowego, wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża, podbudowa zasadnicza z betonu cemoentowego, podbudowa zasadnicza zatok autobusowych z betonu cemoentowego, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, ustawienie krawężników betonowych ulicznych, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, humusowanie powierzchni wraz z obsianiem,

Roboty mostowe:

- wykonanie kap chodnikowych, montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, montaż dylatacji, wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, bariery ochronne stalowe, ustawianie krawężników, wykonanie zasypki przyczółka, wykonanie płyt przejsciowych, umocnienie dna i brzegu rzeki materacami gabionowymi, wykonanie odwodnienia, osadzenie znaków wysokościowych na obiekcie, wykonanie nawierzchni chodnika z żywic syntetycznych, balustrady stalowe na obiektach mostowych, nawierzchni jezdni mostowej z mieszanki SMA, próbne obciażenie mostu, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

Roboty branżowe:

- wykonanie przykanalików, ustawienie studni wpustowych, wykonanie separtaorów lamelowych, likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej przez zamulenie, rozebranie istniejacych studzienek ściekowych ulicznych, rozebranie istniejacych studni, układanie kabli elektroenergetycznych, układanie rur ichronnych, układanie bednarki w rowach kablowych, montaż opraw illuminacji obiektów, budowa kanalizacji kablowej.

CZERWIEC 2014

Roboty drogowe:

- formowanie i zagęszczanie nasypów, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża, humusowanie powierzchni wraz z obsianiem, ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych - ustawianie elementów na ławie z betonu, rozebranie nawierzchni betonowej chodników i zjazdów, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej na pdsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, geosyntetyk do zbrojenia nasypu przy ścianie oporowej, ustawienie obrzeży betonowych, ustawienie kraweżników granitowych, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, ustawienie obrzeży betonowych,

Roboty mostowe:

- wykonanie kap chodnikowych, montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobewtonu, montaż dylatacji, wykonaie izolacji z papy zgrzewalnej, ustawienie krawężników, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, odwodnienie liniowe z prefabrykowanych korytek ściekowych, balustrady stalowe na obiektach mostowych, wykonanie nawierzchni chodnika z żywic syntetycznych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - modyfikowanego, nawierzchnia chodników z żywic syntetycznych, wykonanie muru z Gabionów G2,

Roboty branżowe:

- wykonanie przykanalików, ustawienie studni wpustowych, likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej przez zamulenie, rozebranie istniejących studzienej ściekowych ulicznych, rozebranie istniejących studni, układanie kabli elektroenergetycznych, montaż wysięgników rurowych, montaż opraw oświetleniowych, układanie bednarki w rowach kablowych, wykonanie złączy kablowych, wykonanie muf kablowych, wykonanie rur osłonowych,

Ekrany akustyczne:

- Ekran E1 - wykonano wszystkie pale fundamentowe i słupy ekranu z wyjatkiem trzech słupów i trzech głowic, Ekran E2 - wykonano wszystkie pale i słupy na odcinku, który jest posadowiony na palach, Ekran E3 - wykonano cały zakres robót za wyjątkiem wstawienia podwalin i wypaleń, Ekran E4 - wykonano pale fundamentowe i słupy ekranu.

MAJ 2014

Roboty drogowe:

- formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie koryta wraz z zagęszczeniami i profilowaniem podłoża - DK - 1, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanewgo mechanicznie, ustawienie krawężników betonowych ulicznych, ustawienie krawężników granitowych,

Roboty mostowe:

- montaż belek spreżonych, montaż łozysk garnkowych, wykonanie kap chodnikowych, montaż dylatacji, betonowanie pochylni zachodniej, ustawianie krawężników, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, montaż balustrad, wykonanie mur z Gabionów, wykonanie płyt przejściowych,

Roboty branżowe:

- ustawienie studni rewizyjnych, wpustowych, ustawienie słupów oświetleniowych, układanie rur ochronnych, układanie kabli elektroenergetycznych, budowa kanalizacji kablowej, renowacja kanalizacji sanitarnej,

Ekrany akustyczne:

- wykonano plae ekranu E2, wykonano brakujące pale ekranu E1, wprowadzono tymczasową organizację ruchu na DK - 1 dla budowy Ekranu E2.

KWIECIEŃ 2014

Roboty drogowe:

Wykonano m.in. formowanie i zagęszczanie nasypów,  zatoki autobusowe oraz zatoki do obsługi separatora, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego, wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej, ustawiono krawężniki betonowe uliczne.

Roboty mostowe:

W ramach powyższych prac w miesiacu kwietniu br Wykonawca zadania wykonał betonowanie przęseł, montaz belek spreżonych, montaż łozysk garnkowych, zasypkę przyczółka, betonowanie pochylni wschodniej.

Roboty branżowe:

Wykonano m.in. budowę kolektora, ustawienie studni rewizyjnych, wpustowych, dokonano likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej, ustawiono słupy oświetleniowe, wybudowano kanalizację kablową, renowację kanalizacji sanitarnej.

Ekrany akustyczne:

- dokonano przekazania placu budowy, przekazano do zatwierdzenia projekt tymczasowej organizacji ruchu, wystąpiono o zatwierdzenie materiałów, wytyczno ekrany E1 i E3, wykonano i zabetonowano trzony pali E1 i E3, zamonotowano słupy i głowice pali E3 oraz słupy E1

MARZEC 2014

Roboty drogowe:

Wykonano m.in. formowanie i zagęszczanie nasypów, koryto wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża w DK - 46, rozebrano nawierzchnię bitumiczną jezdni, ulepszono podłoże z gruntu stabilizowanego.

Roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. filary estakady, zbrojenie przęseł, montaż belek sprężonych, zbjenie ustroju przejściowego za przyczółkiem, zbrojenie ustroju nośnego pochylni wschodniej, wykonano izolację bitumiczną muru M1.

Roboty branżowe:

Wykonawca w ramach robót branżowych m.in. wybudował kolektor, ustawił studnie rewizyjne, wpustowe, ustawił słupy oświetleniowe, wykonał ułozenie kabli elektroenergetycznych.

STYCZEŃ - LUTY 2014

Roboty drogowe:

Wykonano m.in. nasyp łącznika ronda Tesco - most, ustawiono krawężnik w DK - 1 i DK - 46, przygotowano podłoże łącznicy 2, budowę poszerzenia nasypu jezdni wschodniej DK -1;

Roboty mostowe:

Na Estakadzie wykonano m.in. następujący zakres prac: deskowanie ustroju nośnego, wykonanie podparcia pod belki prefabrykowane, zbrojenie płyty ustroju nośnego, wykonanie  rusztowania ustroju nośnego, betonowanie słupów;

Most przez rzekę Wartę objął m.in. zakończenie montażu łuku na moście, zbrojenie płyty ustroju nośnego, deskowanie, sprężanie;

Przy Kładce dla pieszych wykonano rusztowanie ustroju nośnego pochylni wschodniej, wykonanie podłoża pod rusztowanie pochylni zachodniej, deskowanie i zbrojenie, betonowanie muru oporowego pochylni zachodniej, zbrojenie, deskowanie, betonowanie schodów zachodnich;

Roboty branżowe:

Wybudowano kanał technologiczny przy DK - 1, przebudowano urządzenia elektroenergetyczne na DK - 1 i DK - 46, budowa oświetlenia drogowego - DK - 1, renowacja na DK - 46, kontunoowano prace na kolektorach w ul. Drogowców;

GRUDZIEŃ 2013

Rozpoczął się okres zimowy. Prace budowlane trwają ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.W miesiacu grudniu Wykonawca zadania prowadził prace drogowe polegajace m.in. na ustawaniu i wykonaniu krawężników, wykonania podbudowy. We wskazanym miesiacu prowadzone były również roboty mostowe oraz roboty branżowe.

LISTOPAD 2013

Roboty drogowe:

m.in. wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża w DK - 1 i DK - 46; ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem w DK - 1 i DK - 46, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w DK - 1 i DK - 46, wykonanie chodników z kostki brukowej;

Roboty mostowe:

Wykonawca zadania kontunuował prace zwiazane z ww. kategorią robót.

Roboty branżowe:

W ramach robót branżowych w miesiacu listopadzie Wykonawca m.in. ustawił studnie rewizyjne, ustawił fundamenty słupów oświetleniowych, kontynuował prace przy układaniu kabli elektroenergetycznych.

PAŹDZIERNIK 2013

Roboty drogowe:

W miesiącu październiku Wykonawca zadania w ramach przedmiotowej kategorii robót wykonał m.in. podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w DK - 1 i DK - 46, podbudowę z betonu asfaltowego w DK - 1 i DK - 46, ustawił krawężniki betonowe uliczne w DK - 1 i DK - 46,

Roboty mostowe:

W ramach  robót mostowych wykonano m.in. filary kładki dla pieszych, konstrukcję stalową kałdki dla pieszych, deskowanie ustroju nośnego.

Roboty branżowe:

Wg sprawozdania Inżyniera Kntraktu za miesiąc październik w ramach przedmiotowej kategorii Wykonawca zadania wykonał budowę kolektora, przełożył gazociąg w ul. Srebrnej, zabezpieczył istniejący gazociąg, zabezpieczył istniejący wodociąg (rondo Tesco), ułożył kable elektroenergetyczne, przebudował i zabezpieczył kolizję kablową własności TP S.A.

WRZESIEŃ 2013

Roboty drogowe:

Prace drogowe w miesiącu wrześniu to m.in. roboty ziemne w ul. Srebrnej, DK - 1 i DK - 46; ustawienie krawężnika i ścieku na DK - 1, układanie podbudowy bitumicznej (druga warstwa) DK - 1, ustawienie krawężnika na DK - 46;

Roboty mostowe:

Wykonawca zadania prowadzi prace przy budowie estakady.

Kładka dla pieszych:

Wykonawca zadania kontynuuje prace przy budowie kładki dla pieszych. W bieżącym miesiacu wykonał m.in. izloację fundamentów, szalowanie i zbrojenie pierwszej części najazdu pochylni zachodniej, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego, zbrojenie pochylni wschodniej.

Most przez rzekę Wartę:

Trwają prace przy budowie nowego obiektu jakim jest most biegnący przez rzekę Wartę.

Roboty branżowe:

W ramach powyższego w miesiącu wrześniu wykonano m.in. przepust przez drogę DK - 46 kanał technologiczny, roboty montażowe i porządkowe na sieci gazowej w ul. Drogowców - rondo Tesco, roboty montażowe i porządkowe na sieci gazowej przy przebudowie Al. Wojska Polskiego, w Al. Jana Pawła II, wykopy pod kabel na DK - 46; przepusty na Al. Wojska Polskiego.

SIERPIEŃ 2013

Roboty drogowe:

Prace drogowe wykonane w miesiącu sierpniu to m.in. wycinka drzew i krzewów w rejonie ronda Tesco, ulicy Drogowców, wzdłuż Drogi Krajowej nr 1 oraz w okolicach McDonald; sfrezowanie asfaltobetonu w ciągu ulicy Srebrnej; rozbiórka krawężników i chodników przy DK - 1 oraz DK - 46; odhumusowanie pasa dzielącego DK - 1 oraz DK - 46; wykonanie rozbiórki podbudowy w DK - 1 i DK - 46 oraz nawierzchni w ul. Srebrnej; wykonanie robót ziemnych w DK - 1, DK-46; stabilizacja - DK -1;

Roboty mostowe:

Wykonawca zadania prowadzi prace w rejonie mostu nad rzeką Wartą. W miesiacu sierpniu wykonał m.in. wkopy pod podpory, zbrojenie ławy wraz z betonowaniem.

Estakada:

Rozpoczęto pracę nad budową estakady tj. wykonano m.in. wykopy pod podporą, pale pod podporą, zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie ławy fundamentowej, wykonano próbne obciązenia pala podpory.

Kładka dla pieszych

Rozpoczęto prace nad budową kłądki dla pieszych tj. wykonano m.in. wykopy i wymianę gruntu, betonowanie warstwy wyrównawczej pod podpory, pale na podporze.

Roboty branżowe:

W miesiacu sierpniu br Wykonawca również wykonał m.in. przeciski i przepustów pod DK - 1, zdemontował słupy i linie nN oraz słuppy oświetleniowe przy DK - 1, ułozył rury ochronne. W ramach sieci ciepłowniczej pod DK - 46 wykonał roboty montażowe, obsypkę oraz zagęszczenie gruntu. Jednocześnie w ramach sieci wodociagowych w DK - 1, DK - 46 i ul. Drogowców roboty montażowe.  Ponadto zamontowano przyłącza do studni, wykonano przepusty pod DK - 1 i DK - 46, kolektor, izolację studni, kanał technologiczny w DK - 1.

LIPIEC 2013

W ramach zleconych prac oraz rozpoczęcia budowy Wykonawca wprowadził organizację ruchu dla potrzeb utwardzenia pasów rozdziału oraz wprowadził I Etap organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz organizacji ruchu w ul. Srebrnej. Ponadto sfrezował nawierzchnię bitumiczną na DK - 1 i DK - 46 wraz z rozbiórką krawężników chodników; rozpoczął roboty mostowe nad rzeką Wartą; zabezpieczył ciepłociąg w DK - 46 (jezdnia północna); wykonał m.in. przełożenie hydrantu podziemnego w Al. Jana Pawła II; budowę kanału technologicznego DK - 1 od strony Warszawy; oświetlenie DK - 1 w kierunku Warszawy; przykanaliki w DK - 1 i DK - 46.

Fotografie

Strony internetowe Trustnet